پروژه:

کینگدام سنتر

گروه محصولات استفاده شده:

محصولات روشنایی حرفه ای، محصولات روشنایی منابع نوری

جزئیات پروژه:

یکی از نمادین ترین مکان های مهم در خاورمیانه.

 

جزئیات بیشتر